www.bcroermond.nl | info@bcroermond.nl

Badminton Club Roermond Clinics Afmelden

Een aspirant lid mag 3 trainingen gratis meedoen alvorens hij of zij definitief lid wordt van de vereniging. Aanmelden voor de proeftraining geschied door middel van een email te sturen naar het emailadres onder aan de website.


Aanmelding als definitief lid van de Badminton Club Roermond geschiedt door het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekent inschrijfformulier, voorzien van een recente pasfoto, alsmede van een volledig ingevulde en ondertekende algemene machtiging.


Aanmeldingen worden slecht geaccepteerd indien bij het inschrijfformulier tevens het volledig ingevulde en

ondertekende algemene machtiging ingeleverd wordt.


Aanmelding bij voorkeur per 1e van het kwartaal. Zij, die zich tussentijds aanmelden dienen over een evenredig

deel van het kwartaal contributie te betalen.


Het lidmaatschap eindigt wanneer men zich schrif­telijk afmeldt (via de website is ook toegestaan) bij de

verenigingscoördinator uiterlijk 1 maand vóór het verstrijken van het kwartaal . Bij afmeldingen die na 1 december

plaatsvinden wordt de bondscontributie voor het volgend seizoen in rekening gebracht.


Indien de beschikbare speel capaciteit (uren - spelers – badminton velden) ontoereikend is, worden kandidaat

leden op een wachtlijst geplaatst. Men krijgt van de vereniging een oproep om te komen spelen. Indien men

zich veertien dagen na oproep niet heeft gemeld, vervallen alle rechten.


Men is lid van BCR als men aan de onderstaande voor­waarden heeft voldaan:

a. men zich schriftelijk gemeld heeft bij de verenigingscoördinator (inschrijfformulier).

b. men aan de financiële verplichtingen vol­daan heeft volgens de geldende regels.

c. Deze omvatten:   -het inschrijfgeld (éénma­lig)

                              -algemene machtiging heeft afgegeven

                              -contributie (kwartaal) is voldaan


Download aanmeldformulier en machtiging